User interests
ابتدایی ترین نوع گنج یاب با استفاده از یک سیم پیچ جستجو که میدان مغناطیسی تولید می کند کار می کند. این میدان مغناطیسی توسط گیرنده ای که در داخل آشکارساز قرار دارد، دریافت می شود، که پس از شناسایی چیزی فلزی، صدای زنگ هشدار می دهد. قدرت سیگنال می تواند نشان دهد که فلز چقدر به آشکارساز نزدیک است و به تشخیص اهداف خوب و بد کمک می کند.
Friends ( mutual friends)
Recent Updates
    More Stories